LoginRegistration
Zajęcia z Ekonometrii (121060-0489) odbywają się w terminach:

Literatura:

 • red. nauk. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska - Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 i kolejne wydania
 • red. nauk. T. Szapiro - Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000.
 • G. S. Maddala - Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, wybrane rozdziały.
 • W. Florczak, G. Juszczak-Szumacher, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe (red.) - Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, 2003 i kolejne wydania
 • J. B. Gajda - Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym, Wydawnictwo C. H. Beck, 2004 (z CD-ROM)
 • T. Kufel - Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 i kolejne wydania
 • K. Kukuła (red.), A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, J. Osiewalski, A. Walkosz - Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 i kolejne wydania
 • K. Kukuła (red.), Z. Jędrzejczyk, J. Skrzypek, A. Walkosz - Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 i kolejne wydania
 • M. Kośko, M. Osińska (red.), J. Stempińska - Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007
 • D. Strahl (red.), E. Sobczak, M. Markowska, B. Bal-Domańska - Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002 i kolejne wydania
 • D. Witkowska - Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, 2005; E-ekonometria SGH

 • Linki:

  Ekonometria w Szkole Głównej Handlowej
  Dane do zadań z podręcznika Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich
  GRETL

  Zasady zaliczenia:

  • Jedna zapowiedziana kartkówka za 2 punkty.
  • Trzy zadania domowe za 1 punkt każde.
  • Egzamin złożony z pięciu zadań po 4 punkty każde.
  • Ocena wystawiona na podstawie sumy punktów z ćwiczeń i egzaminu według tabeli przeliczeniowej:
   PUNKTYOCENA
   < 102 (niedostateczny)
   od 103 (dostateczny)
   od 13,53,5 (dostateczny plus)
   od 16,54 (dobry)
   od 19,54,5 (dobry plus)
   od 22,55 (bardzo dobry)

  Plan przedmiotu:

  1. Liniowy, jednorównaniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów.
  2. Weryfikacja liniowego, jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Program komputerowy GRETL.
  3. Autokorelacja, heteroskedastyczność składnika losowego. Współliniowość zmiennych objaśniających.
  4. Prognozowanie ekonometryczne. Prognoza punktowa i przedziałowa. Średni błąd predykcji ex ante, błędy ex post. Wyrównywanie wykładnicze.
  5. Ekonometryczne modele nieliniowe. Modele linearyzowane. Funkcje produkcji i konsumpcji. Miary krańcowe. Substytucja.
  6. Modele zmiennej jakościowej. Liniowy model prawdopodobieństwa, model logitowy, model probitowy, model tobitowy.
  7. Ekonometria szeregów czasowych. Modele ARIMA. Stacjonarność szeregów czasowych. Integracja szeregów czasowych.
  8. Ekonometria szeregów czasowych (cd). Kointegracja. Modele z rozłożonymi opóźnieniami. Model korekty błędem.
  9. Bilans przepływów międzygałęziowych. Podstawowe mierniki makroekonomiczne. Model Leontiefa.
  10. (*) Modele makroekonomiczne. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej.
  11. Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Problem optymalizacji liniowej. Metoda graficzna znajdowania decyzji optymalnych w zadaniach PL. Własności zadań PL.
  12. Główne typy zadań optymalizacyjnych: program produkcji, dieta, zagadnienie transportowe, portfel inwestycyjny i inne. Zastosowanie dodatku SOLVER z arkusza kalkulacyjnego Excel.
  13. Analiza pooptymalizacyjna.
  14. Model przedsięwzięcia wieloczynnościowego. Metoda ścieżki krytycznej.
  15. (*) Symulacja komputerowa systemów kolejkowych i modeli zapasów.
  Contact: [email protected]